ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


          Настоящето съобщение има за цел да информира посетителите на сайта на ПРОФИЛ СТИЛ 2018 ООД, че във връзка с регламента на Европейския съюз за защита на личните данни, ще прилага  правила за защита на личните данни посредством, които ще се урежда използването и съхранението на  предоставени на дружеството лични данни. В качеството си на администратор на лични данни ПРОФИЛ СТИЛ 2018 ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни на лицата, които са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 1. Предмет на договора

          Настоящата Политика за личните данни е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между ПРОФИЛ СТИЛ 2018 ООД, наричано за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: https://profilstil2018.eu , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Потребител/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Потребителя на Интернет страницата.

 1. Данни на Доставчика

ПРОФИЛ СТИЛ 2018 ООД, е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон. Седалището и адресът на управление на са: гр. Кочериново, ул. Калин №5.

 1. Цели и основания за обработване на лични данни

            Събирането на лични данни на потребителите е свързано и се използва само за обратна връзка с тях въз основата на изготвяне на оферти или отправени запитвания, на които трябва да отговорим, както и при постъпили кандидатури за работа, където предоставената информация служи единствено за идентифициране и преценка на кандидатите относно заявената работна позиция.

 1. Защита на личните данни
 2. Доставчикът, чрез Интернет страницата си, събира, съхранява и обработва лични данни на Потребителите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на Закона за защита на личните данни на Република България.
 3. Доставчикът осъществява мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.
 4. Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Потребителя на  дискриминационен принцип.
 5. Личните данни на Потребителя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа.
 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Потребителя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
 7. С използването на Интернет страницата Потребителят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: https://profilstil2018.eu .
 8. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: https://profilstil2018.eu , с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.
 9. Необходими данни
 10. Информация за физическо лице, чиято самоличност е или може да

бъде установена, която ни предоставяте доброволно (при подписване на договор, при попълване на електронни формуляри на нашия уебсайт и др.);

 • Информация, която събираме при посещение/я на нашите служебни помещения, събития или уебсайт/ове или при достъп и използване на наши продукти или услуги.
 • В общия случай по отношение на клиенти на дружеството, ние събираме от Вас следния вид лични данни: Ваши индивидуализиращи данни, телефон, постоянен адрес, и адрес на обект,  с цел реализиране на поет ангажимент, който Потребителят е пожелал за извършването на СМР, въз основа на което се идентифицират GPS координати  на адреса на обекта, където следва да изпълняваме задълженията си за оглед и СМР по повод осъществяваната от нас дейност, в преддоговорните ни отношения и във връзка с подписване на договор.
 • За всеки конкретен случай събираме и обработваме данни само в обема, който ни е необходим за реализиране на определени цели.
phone-icon