ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. Обект на условията
Настоящите условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ , са предназначени за регулиране на отношенията между ПРОФИЛ СТИЛ 2018 ООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , собственик на интернет страницата: https://profilstil2018.eu , наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Потребител/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Потребителя на Интернет страницата.


II. Данни за Доставчика
ПРОФИЛ СТИЛ 2018 ООД, е юридическо лице, , което се занимава с производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, и аксесоари към нея, както и с други, незабранени от закона дейности и е регистрирано по Търговския закон. Седалището и адресът на управление на са: гр. Кочериново, ул. Калин №5.


III. Общи Разпоредби
– Доставчикът предоставя на Потребителя чрез Интернет страницата ползването на Услугите при добросъвестно спазване на правилата и изискванията на настоящите Общи условия.
– Потребителят се съгласява, че приема да спазва и да се съобразява с настоящите Общи условия за ползване със самия факт на тяхното приемане и зареждане на съдържанието на сайта на използвано крайно устройство.
– Интернет страницата и предлаганите чрез нея услуги, действат пo правилата описани в Общите условия.
– Доставчикът не гарантира, че Интернет страницата не съдържа грешки.
– Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до публикуван материал на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Потребителя без да носи отговорност за потенциално настъпили вследствие на спирането вреди за Потребителя.
– Доставчикът не дава гаранция за постоянното функциониране на Интернет страницата.
– Доставчикът си запазва правото да променя структурата или съдържанието на Интернет страницата, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им.
– Тъй като предоставяните Услуги са разнообразни и постоянно допълвани, с цел тяхното обогатяване, то те могат да бъдат променяни по всяко време от Доставчика.
– Сайтът и Услугите, които се предлагат чрез него не са лимитирани в определени териториални граници и могат да бъдат насочени към потребители от Европейския съюз и към потребители от трети страни.
– С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава съгласието си да се осъществява връзка с него и чрез електронна поща. Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронна информация от Сайта и от служител представляващ фирмата собственик на Сайта.
– Сайтът, както и неговите услуги и съдържание не са насочени към непълнолетни лица.
– Доставчикът и потребителят се съгласяват, че водената помежду им кореспонденция по електронен път и придружаващата го информация ги идентифицира като автори на съдържанието. Респективно това има тежестта на саморъчен електронен подпис в техните отношения.
– Потребителят има право на достъп до публикувано на сайта съдържание единствено за лична употреба.
– Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира, възпроизвежда или използва информация за търговска цел, освен за лично ползване, при условие че такова не нарушава законните интереси на авторите или други носители на индустриална собственост.
– Потребителят се задължава да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
– Потребителят се задължава да не заблуждава Сайта за самоличността си или за това, че представлява трети лица или група хора.
– Потребителят няма право да извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.
– Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
– Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания. Изпращането на запитване по имейл не води автоматично до сключване на договор между съответния Потребител и Доставчика или до задължение за предоставяне на определена услуга.
– Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
– Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата.
– Чрез Сайта Доставчикът може да предоставя възможност на своите потребители да имат директна връзка към профилите на Доставчика в изрично визирани социални платформи и уебсайтове (Трети страни). Вероятно е тези трети страни да инсталират “бисквитки” на потребителското устройство, ако потребителят ползва услугите на тези трети страни и Доставчикът няма контрол над тях.
– Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта – софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.
– Доставчикът има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия без да е необходимо изрично уведомяване на ползвателите. Променените Общи условия за ползване на Сайта ще бъдат публикувани на Сайта по начин, гарантиращ възможността за неговото възпроизвеждане. Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя.
– Ако Потребител не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.
– Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
– Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица.
– Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата са с информативен, общ и абстрактен характер и не трябва да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация.
– Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод.
– Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.
– С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.
– Като основен принцип по изпълнението на това споразумение страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.
– При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това български съд.

phone-icon